FABRYKA KOTŁÓW SEFAKO S.A.

Ład Korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego i Compliance

MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (ZŁKiC)

 

W związku z przyjęciem przez Zarząd MS TFI S.A. – głównego akcjonariusza Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. – dokumentu pn. „Zasady Ładu Korporacyjnego i Compliance MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty” (ZŁKiC), Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej z charakteru działalności oraz specyfiki Spółki, przyjęła do stosowania ZŁKiC, z wyłączeniem:

1) zasady wskazanej w punkcie 2.2.15. ZŁKiC nie stosuje się;

Na dzień wdrożenia nie wyodrębniono komitetu audytu spośród członków rady   nadzorczej. 

2) zasady wskazanej w punkcie 2.2.16. ZŁKiC nie stosuje się;

Na dzień wdrożenia członkowie rady nadzorczej nie składają pisemnych oświadczeń o  niezależności.

3) uwaga do zasady wskazanej w punkcie 2.3.2. ZŁKiC;

W strukturze organizacyjnej Spółki w Pionie Dyrektora Generalnego znajduje się komórka odpowiedzialna za audyt, bezpośrednio podlegająca Prezesowi Zarządu- Dyrektorowi Generalnemu.

4) zasady wskazanej w punkcie 2.4.4 ZŁKiC nie stosuje się;

    Na dzień wdrożenia nie stosuje się.

5) uwaga do zasady wskazanej w punkcie 3.1.1.4 ZŁKiC;

   Na dzień wdrożenia nie stosuje się. Należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

6) zasady wskazanej w punkcie 3.1.1.7 ZŁKiC nie stosuje się;

Na dzień wdrożenia nie ma zapisu, jednak co do zasady podmiot podlega zmianie. Należy  do kompetencji Rady Nadzorczej.

 

Zasady Ładu Korporacyjnego i Compliance -

 


Copyright © 2008 SEFAKO

FABRYKA KOTŁÓW SEFAKO S.A. ul. Przemysłowa 9 SĘDZISZÓW tel. (+48 041) 38 11 073, fax (+48 041 38 11 110)